تماس با ما

نظرات و پیامهای خود را از راه‌های ارتباطی زیر می‌توانید برای جمعیت پایش شفاف‌سازی و ریشه‌کنی فقر و فساد ارسال کنید…

فکس

۴۹۵۸ ۴۳۸۵ ۲۱ ۹۸+

تلفن تماس

۴۱۳۱ ۸۸۹۹ ۲۱ ۹۸+

آدرس ایمیل

info@payesh4.ir